Vedtægter

Vedtægter for Skjern Judo Klub:

§ 1 Forenings navn er Skjern Judo Klub. Dets Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2 Formål:

 • a. Klubbens vision er at udbrede Judo til alle i Ringkøbing-Skjern og opland gennem godt samvær, hygge og gensidig respekt.
 • b. Klubbens mission er at tilbyde Judo til alle interesserede i et sundt miljø hvor der er plads til den enkelte. Derigennem vil klubben fokusere på den fysiske så vel som den psykiske udvikling, samt give egenskaber inden for Judoen som også vil gavne i det daglige liv.

§ 3 Klubben skal være tilsluttet Dansk Judo & Ju-Jitsu Union (DJU).

§ 4 Medlemskab.

 • a. Som medlem i klubben kan enhver optages.
 • b. Gør specielle forhold sig gældende, eksempelvis strafbare voldsforhold eller at man ikke kan efterleve Judoens værdigrundlag, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben.
 • c. Optagelse af umyndige personer kræver værges underskrift.

§ 5 Æresmedlemmer.

 • a. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.
 • b. Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har ydet klubben særlig støtte.

§ 6 Det økonomiske ansvar.

 • a. Ansvarlig for økonomiske dispositioner i det daglige er formand og kassereren.
 • b. Hverken medlemmer eller ledelsen i klubben hæfter personligt for foreningens indgåede forpligtigelser, og derved hæfter kun foreningen selv med dens formue.

§ 7 Træningslederen skal godkendes af bestyrelsen og følge de af DJU gældende regler.

§ 8 Kontingenter.

 • a. Klubkontingent betales for en hel- eller en halv sæson forud fra 1. januar til 31. december.
 • B. Såfremt kontingent ikke er betalt kan bestyrelsen nægte vedkommende medlem adgang til trænings lokalerne.
 • C. Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end 1 mdr. fra forfaldsdag registreres som passive uden træningsret eller stemmeret.

§ 9 Udmeldelse/ekskludering.

 • a. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterlever lovens bestemmelser, eller som udviser en optræden, der skader klubbens omdømme.
 • b. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.
 • c. Ekskluderede medlemmer kan anke eksklusionen til først kommende generalforsamling hvor det efter almindelig stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

§ 10 Bestyrelsens sammensætning.

 • a. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for en 2 årig periode, samt en suppleant for en 1 årig periode.
 • b. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • c. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling.
 • d. Valgbare er alle personer der er medlem af klubben samt personlig myndig, ligeledes er forældre til børn i klubben valgbare.
 • e. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt.
 • f. I formandens fravær fungerer kassereren som formand.

§ 11 Regnskabet.

 • a. Klubbens regnskabsår går fra den 1.1. til 31.12.
 • b. Klubbens regnskab oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 • c. Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen.

§ 12 Ordinær generalforsamling.

 • a. Afholdes hvert år i marts – april måned.
 • b. Dagsorden:
 • – Valg af dirigent
  – Formanden aflægger beretning.
  – Kassereren gennemgår regnskabet til godkendelse.
  – Indkomne forslag.
  – Valg til bestyrelsen.
  – Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.
  – Valg af billagskontrollant, der vælges for ét år ad gangen.
  – Evt.
 • c. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske på klubbens Facebook side og ved annoncering i klubben senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • d. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 • e. Vedtægtsændringer kræver almindeligt flertal.
 • f. Stemmeret udøves ved personlig fremmøde.
 • g. Stemmeret har alle medlemmer i klubben som ikke er i kontingentrestance og som er myndige.
 • h. Forældre har stemmeret, på vegne af umyndige børn, som er medlem af klubben.
 • i. Bestyrelsen kan vælge at afholde generalforsamlingen online, hvis særlige forhold taler for dette.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling.

 • a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når 10 medlemmer kræver det.
 • b. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved almindelig generalforsamling med 14 dages varsel, her kan kun behandles dagsordenen.

§ 14 Klubbens opløsning.

 • a. Klubben kan ikke opløses, så længe 5 af dets medlemmer kræver dens beståen.
 • b. Opløsning kan kun ske efter der har været afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8 august 2019 – senest redigeret 2022.